Anpassade lärmiljöer

Hos oss står leken alltid i centrum. Det är genom leken som barnen utvecklas och lär sig.

Våra lärmiljöer inspirerar till mångsidigt lek och lärande och vi har många mötesplatser, där barn och pedagoger kan samtala och kommunicera med varandra på olika sätt. Vi har till exempel ateljéer för kreativt skapande, upptäckarrum för naturvetenskap och teknik, musikrum med scen och digitala rum. Även utomhus finns olika miljöer och möjligheter till lärande.

Tre olika lärmiljöer

Vi har tre olika lärmiljöer anpassade till barnens behov, ålder och nyfikenhet.

De yngsta barnen går på Flores som betyder blommor. Miljöerna och materialet är anpassade för de yngsta barnens nyfikenhet och intressen att upptäcka världen.  Det finns tillgång till material kopplat till det aktuella temat. Dessutom finns det utrymmen för bygg och konstruktion, musik och rollekar. I alla miljöer finns tillgång till sagor och böcker.

Våra 3-4-åringar går på Orbis som betyder världen. Lärmiljöerna och materialet och ger större utmaningar för att utforska och lära. Här finns exempelvis ett stort musik- och dramarum med scen och högtalarutrustning. I musik- och dramarummet kan barnen klä ut sig, uppträda, spela teater, sjunga i mikrofon och spela med olika instrument. I upptäckarrummet utforskar barnen naturvetenskap och teknik på olika sätt. I ateljén skapar barnen konst med hjälp av mångsidigt material. Biblioteket och sagorummet bjuder in barnen i sagornas och fantasins värld.

Våra äldsta barn går på Ventus som betyder Vind. De har egna lokaler anpassade för deras upptäckarlust och nyfikenhet. Även här finns en stor ateljé för skapande och utrymmen för rollekar, musik, naturvetenskap och teknik. Barnen besöker simhallen kontinuerligt och gör andra utflykter både när och fjärran.

Projekt utifrån barnens tankar

Våra pedagoger är inspirerade av Reggio Emilia-pedagogiken, vilket innebär att vi arbetar i projekt utifrån barns tankar inom ett gemensamt tema. Genom att arbeta temainriktat blir barnens lärande sammanhängande och mångsidigt.

Inom projekten diskuterar barnen med varandra. Det ger barnen nya tankar och funderingar kring det aktuella projektet. På detta sätt utvecklas både barnens och pedagogernas förståelse och kunskap. Lärmiljöerna stödjer barnens utforskande genom att erbjuda material och miljöer som stödjer barns undersökande. Digitala hjälpmedel integreras i projekten.

Under projekttiden arbetar barnen i smågrupper. Det gör att vi kan tillgodose barnens behov, samtidigt som alla blir sedda och kommer till tals. Under övrig tid väljer barnen i vilka lärmiljöer de vill arbeta och leka. Projektarbetet dokumenteras och finns synligt på förskolan och i Unikum för barn och vårdnadshavare.