Resan från avdelningar till lärmiljöer

På Linnégårdens förskola har man förändrat de traditionella avdelningarna till olika lärmiljöer. Det började med att pedagogerna reflekterade kring vad barnen var intresserade av. 

– Vi frågade oss ”vilka erfarenheter tar vi tillvara på och vilka behov ska tillgodoses hos barnen?”, berätta pedagogen Maria Lundberg Thelin. Vad är det som lockar barnen till lek och lärande? Vad är det som utmanar barnen i deras utveckling? Och hur kan vi skapa en lustfylld dag i vår verksamhet?

Pedagogerna Monika Lundberg Bengtsson och Maria Lundberg Thelin berättar att de vill arbeta mer utifrån Reggio Emilia-pedagogik på Linnégårdens förskola. Grundtanken i pedagogiken är att se barnet som rikt, intelligent och nyfiket, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

– Vi har en vilja att inspireras mer av Reggio Emilias pedagogiska tankar kring lärande och utveckling, förklarar Monika. Reggio Emilia lyfter också lärmiljön som den tredje pedagogen i verksamheten. Pedagogens roll är att vara nyfiken på var barnet befinner sig i utvecklingen och ge dem utmaningar därefter. Och här spelar lärmiljöerna en central roll i verksamheten.

Barnen har hundra språk

Inom Reggio Emilia pedagogik talar man om att barnen har ”hundra språk”, men ofta berövas på nittionio av dem. Begreppet bygger på att barnen uttrycker sig på så många olika sätt förutom talet och med alla sina sinnen. Exempelvis genom musik, dans och konstruktionslek.

Inom Reggio Emilia-pedagogiken arbetar man utifrån alla barnens språk. Och de nya lärmiljöerna är skapade just utifrån barnens ”hundra språk”.

– Vi tror på att allt hänger ihop och att det finns många möjligheter att kommunicera och lära sig nya saker, menar Monika. Genom att aktivera alla sinnen och stimulera fantasi lär barnen tillsammans med vuxna. Man gör inte åtskillnad mellan huvud och kropp, eller förnuft och fantasi.

Skapande, observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten. Alla barn har tillgång till ateljén som är en central lärmiljö på förskolan. Genom skapande aktiviteter kan barnen uttrycka alla sina tankar och känslor.

– Vi håller på att utveckla ute- och innemiljöer som stimulerar till utveckling inom naturvetenskap och teknik, säger Maria. I biblioteket finns böcker och sagorum som ger barnen möjlighet att dra sig tillbaka för en lugn stund.

Pedagogerna är medforskare

Arbetssättet innebär att pedagogerna inte ska värdera eller påverka på vilket sätt barnet vill uttrycka sig. Därför används ofta lekmaterial som inte är färdigt.

– Istället för leksaker vill vi erbjuda barnen andra typer av material, som öppnar upp för möjligheten att vrida och vända på sin fantasi, berättar Maria.

Barnets lekfulla förundran tas till vara genom att pedagogen ser sig själv som medforskare. Pedagogen bör helst inte ge färdiga svar på frågor, utan istället finnas med som ett stöd för barnet när det funderar på hur det kan lära sig förstå.

– Vi vill att barnen ska känna att de äger sin dag. Barn ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet på förskolan. Barn kan mycket, vet mycket och har med sig egna kunskaper och erfarenheter, säger de två stolta pedagogerna.